ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

Printing ထုတ်ခြင်းနှင့်ပုံထုတ်ခြင်း

ကြားခံပစ္စည်း

စာရွက်

တံဆိပ်တပ်ခြင်း

ကြားခံပစ္စည်းများ

ဘက်ထရီများ

အားသွင်းကြိုးများ

တံဆိပ်ခွာပစ္စည်း

Roll များ

Tube printer ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ

WLAN မျက်နှာပြင်

ဘလူးတုအသုံးပြုရန်မျက်နှာပြင်

Tube Printer

Touch Panel မျက်နှာပြင်

အပ်ချုပ်စက်များနှင့် ScanNCut