• စိစစ်ခြင်းဖြင့်

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိမရှိကို ကျေးဇူးပြု၍ တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။