ကွန်ပျူတာနှင့် Mac တို့ဖြင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ပြီး Label Printer ကနေ print ထုတ်လိုက်ပါ

အချက်အလက်