hamburger icon
Menu

Brother ၀န္ေဆာင္မွဳနည္းလမ္းမ်ား

Brother ပံုႏွိပ္စက္ ၊ ဘက္စံုသံုးစင္တာ (MFC) ၊ Fax ပို႕စက္ ၊ P-touch ေလဘယ္ပံုႏိွပ္စက္ ၊ တြဲစပ္သံုး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တိပ္ စသည္တို႕ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက စက္ပစၥည္းႏွင့္ တြဲစပ္သံုး ပစၥည္း/တိပ္စသည္ ႏွစ္ခုလံုးကို ယူေဆာင္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳျပင္ေရးဌာနသို႕ လာေရာက္ျပင္ဆင္ နိုင္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳဌာန & အေရာင္းျပခန္းမ်ား ဌာနဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
10 Eunos Road 8, #14-01/02 Singapore Post Centre, Singapore 408600
တနလၤာေန႕ မွ ေသာၾကာေန႕ : မနက္ (၉) နာရီ မွ ညေန (၆)နာရီ ထိ
Tel : (65) 6538 3998(65) 6538 3998 စေနေန႕ : မနက္ (၉) နာရီ မွ ေန႔လည္ (၁)နာရီ ထိ
Fax : (65) 6296 8854 တနဂၤေႏြေန႕ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဌာနပိတ္ပါသည္။
Email : customerservice@brother.com.sg MRT: Nearest MRT (Payar Lebar) within walking distance

* Brother တြဲစပ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ မွင္ဘူးမ်ားႏွင့္မွင္ေတာင့္မ်ားလည္း အက်ံဴး၀င္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ : စက္ပစၥည္း ၊ တြဲစပ္သံုးပစၥည္း/တိပ္ ႏွင့္ အ၀ယ္လက္ခံ တို႕ကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျပဳျပင္ေရးဌာနသို႕ ယူလာေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

အာမခံမူ၀ါဒႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား

၁) အာမခံအားတရားမ၀င္မျဖစ္ရေအာင္ ၀ယ္ယူသူက အာမခံအား ၀ယ္ယူၿပီး ၁၄ရက္အတြင္း online မွတဆင့္ စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဤ အခ်ိတ္အဆက္ link http://welcome.brother.com/sg-en/register.html မွတဆင့္ သင့္ရဲ့အာမခံကို စာရင္းသြင္းေပးပါ။
၂) မေတာ္တဆျပင္ပထိခိုက္မွဳမ်ား ၊ မမွန္မကန္အသံုးျပဳမွဳမ်ား ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ ပြန္းပဲ့ျခင္း ၊ သံေခ်းတတ္ျခင္းႏွင့္အစြန္းအထင္းမ်ား ၊ စက္ပစၥည္းအတြင္းပိုင္းသို႕ပိုးမႊား၀င္ေရာက္ျခင္း ၊ မမွန္ကန္ေသာ/ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဓာတ္အားေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ၊ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာေနရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း ၊ ပံုမွန္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ေဆာ့၀ဲလ္ တပ္ဆင္ျခင္း သရုပ္ျပသင္ၾကားျခင္း ၊ panel မ်ား ၊ စက္အျပင္ပိုင္းႏွင့္ေဆးမ်ားပြန္းျခင္း ၊ စာရြက္ထည့္ေသာအံ ၊ ျပင္ပအစိတ္အပိုင္းမ်ား ၊ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာသူမွ ျပဳျပင္ျခင္း အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပ်က္စီးယိုယြင္းမွဳမ်ားသည္ အာမခံတြင္ အက်ံဴးမ၀င္ပါ။
၃) Singapore နယ္ေျမအျပင္ဘက္(ကမ္းေျခကြ်န္း၊သေဘၤာ)မွ ပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္း ၊ သယ္ယူေပးျခင္း ၊ လက္၀ယ္အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း ၊ စက္ပစၥည္းစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း(ဥပမာ-ၾကိဳးတပ္ဆင္ျခင္း)လက္ခ ၊ ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သန္႕ရွင္းျခင္း(ဥပမာ-ပံုဖတ္စက္သန္႕ရွင္းျခင္း) ၊ ပစၥည္းမျပည့္စံုေသာစက္ အစမ္းသံုးသည့္စက္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဌားယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အာမခံတြင္ အက်ဴံးမ၀င္ပါ။
၄) Singapore နိုင္ငံအတြင္း ၀ယ္ယူထားေသာ Brother ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ ဤအာမခံတြင္ အက်ဴံး၀င္ပါသည္။
၅) စက္ပစၥည္းအား အာမခံေပးထားေသာအခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း စက္ပစၥည္ူသည္ အာမခံမူ၀ါဒအရ အက်ဴံးမ၀င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူသူက ျပင္ဆင္လိုျခင္းမရွိလွ်င္ BIS မွသတ္မွတ္ေသာ၀န္ေဆာင္ခ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။
၆) Brother ပံုႏိွပ္စက္ ၊ fax ပို႕စက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုနိွပ္စက္ေဆာ့၀ဲလ္ faxေဆာ့၀ဲလ္ ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား Brother ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ သို႕မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း တပ္ဆင္မွဳမျပဳလုပ္ခင္ ၊ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ၊ ျပဳလုပ္ျပီးတြင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားေသာ ကြန္ျပဴတာ အျခားစက္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီး အဆင္မေျပ မွဳမ်ားအတြက္ BIS တြင္ တာ၀န္မရွိပါ။
၇) Brother ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသူ၏တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မွဳ ၊ မတရားနစ္နာမွဳ(မေတာ္တဆမွဳမ်ားအပါအ၀င္) ၊ ကုန္ပစၥည္းတရား၀င္တာ၀န္ စသည္တို႕အေပၚ အေျခခံျဖစ္ေသာ သြယ္၀ိုက္ ထူးျခား မေတာ္တဆ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားေသာ ဆံုးရွုံးမွဳမ်ား(စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ ထိခိုက္ဆံုးရွုံုးမွဳမ်ား စသည္)သည္ BIS သို႕မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳသူတစ္ဦးမွ ဤသို႕ထိခိုက္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အၾကံေပးခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ BIS တြင္ တရား၀င္ တာ၀န္မရွိပါ။
၈) စက္ပစၥည္းႏွင့္ တြဲဆက္ထားေသာ ကြန္ျပဴတာတြင္ Brother ေဆာ့၀ဲလ္ကို ထည့္သြင္းသံုးရပါမည္။ အၿခားကြန္ျပဴတာခန္း ၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခား ကြန္ျပဴတာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ထိုေဆာ့၀ဲလ္ကို တစ္ခ်ိန္းတည္းတြင္ ထည့္သြင္း ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွု မွ်ယူသံုးစြဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
၉) BIS ဌာနအတြင္း သင္(အသံုးျပဳသူ)က စက္ပစၥည္းကို သယ္ေဆာင္ထားျပီး လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရယူေနစဥ္အတြင္းျဖစ္ေသာ ေပ်ာက္ဆံုး ပ်က္စီးမွဳမ်ားကို BIS မွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
၁၀) ျပင္ဆင္သည္ူပစၥည္း၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳသက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးျပဳသူ၏အလုပ္အကိုင္ကို အသိေပးရပါမည္။ သို႕မဟုတ္ပါက BIS မွ အျခားသက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခုခု(နိုင္ငံသားကတ္ သို႕မဟုတ္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္) ကို ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၁၁) အကယ္၍ ပစၥည္းအပ္ႏွံျပီး အလုပ္လုပ္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း Brother ျပဳျပင္ေရးဌာနမွ ဖုန္းလက္ခံ မရရွိပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး အသံုးျပဳသူမွ ဖုန္းေခၚဆို ေမးျမန္းေပးပါ။
၁၂) ျပန္လည္ရယူနိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာရရွိျပီး ၂လအတြင္း ျပန္လည္မယူေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ျပီး ပစၥည္းသည္ BIS ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ပါမည္။
၁၃) ထုတ္ယူလဲလွယ္ထားေသာ ပစၥည္းသည္ BIS ၏အပိုင္ ျဖစ္သည္။
၁၄) အာမခံရရွိျပီးေသာပစၥည္းသည္ ၀ယ္ယူသည့္ေန႕ရက္တြင္ ပစၥည္းမျပည့္စံုမွဳႏွင့္ ထုတ္လုပ္မွွဳအမွားမ်ား ကင္းစင္ျပီးျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္သည့္ အျခားအာမခံမူ၀ါဒအခ်က္အလက္ ႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတို႕ကို ေက်းဇူးျပဳျပီး ကုန္ပစၥည္းအာမခံအညႊန္းအား ၾကည့္ရွုပါ။
၁၅) သင္၏ပစၥည္းအား ျပဳျပင္လိုသည့္အခါ အာမခံမွတ္တမ္းစာရြက္ကို အ၀ယ္လက္ခံ(အေရာင္းမွတ္တမ္း ေငြလက္ခံစသည္) တို႕ႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရမည္။ အခ်က္အလက္မျပည့္စံုပါက ပစၥည္း၏ အာမခံသည္ တရား၀င္မည္မဟုတ္ပဲ BIS မွ ေတာင္းခံေသာ ျပဳျပင္စရိတ္ႏွင့္ သယ္ယူစရိတ္ တို႕ကို က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
၁၆) BIS ပစၥည္းအာမခံမူဝါဒအခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိမေပးပဲ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။
၁၇) ပစၥည္းဝယ္ယူၿပီး ၁၄ရက္အတြင္း ေဆာ့ဝဲလ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပသာနာရွာေဖြေပးျခင္းတို႔ကို BIS မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၁၄ရက္လြန္လၽွင္ BIS သည္ ေဆာ့ဝဲလ္ျပသာနာမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။
၁၈) Collect & Return Warranty ဆိုသည္မွာ ပစၥည္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္ရယူထားေသာ အာမခံအား ပစၥည္းျပင္ဆင္ၿပီးပါက အသံုးျပဳသူကိုျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
၁၉) အာမခံမုူဝါဒအရ သင္၏ပစၥည္းျပဳျပင္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရတရားဝင္သာျဖစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္တစ္စံုတစ္ရာမျပည့္စံုဟုယူဆပါက (သို႔မဟုတ္) ဝယ္ယူၿပီးၿပီးခ်င္း/ပို႔ေဆာင္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သိရွိပါက လိုအပ္ခ်က္ကို သင့္ရဲ႕အာမခံကတ္တြင္ ျဖည့္စြက္ရမည္။ မျဖည့္စြက္ပါက ဝယ္ယူခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ပို႔ေဆာင္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပည့္စံုသည္ဟုယူဆသည္။
၂၀-၁) သင္၏အာမခံအတြက္ ျဖည့္သြင္းေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို BIS ကအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
၂၀-၂) အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္ brother ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စာ (သို႔မဟုတ္) တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ BIS မွအေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္လိုပါသည္။ သင့္ရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီအုပ္စုမွ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေဝမၽွသြားပါမည္။
၂၀-၃)  အကယ္၍ BIS ကအသံုးျပဳေသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာရွိပါက သို႕မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္အေျပာင္းအလဲရွိလၽွင္ (သို႔မဟုတ္) Brother ၊ Brother ႏွင့္ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူလိုခ်င္းမရွိေတာ့လၽွင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အာမခံကတ္ေပၚတြင္ပါရွိေသာ BIS အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္ေပးပါ။
၂၀-၄)  BIS ဆက္စပ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမ်ားကိုသိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ (သို႔္မဟုတ္) ဝက္ဆိုဒ္လိပ္စာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ပစၥည္းအာမခံလမ္းညႊန္

(က) DCP / MFC 
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္မွာ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ / အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (၃၆လ) သို႔မဟုတ္ (၅ႏွစ္) အာမခံရွိပါသည္။ ပထမ ၃၆လတြင္ ပံုမွန္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းႏွင့္လုပ္အားခ) ႏွင့္ ထပ္ေပါင္း ၂၄လတြင္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းသက္သက္) တို႔ကိုဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) panel အားလံုး (ခ) ဘက္ထရီ (ဂ) လၽွပ္စစ္ႀကိဳး (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္း (မွင္ေတာင့္ ၊ မွင္ဘူး ၊ drum ယူနစ္) (င) ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ပစၥည္း (စ) အံဆြဲအားလံုး (စကၠဴ ၊ စာရြက္စာတမ္း ၊ MP) (ဆ) မွင္ေခါင္း (ဇ) အခါအားေလ်ာ္စြာသံုးရေသာပစၥည္းမ်ား (စ်) OPC ႀကိဳး (ည) ႀကိဳးယူနစ္ (ဋ) စြန္႔ပစ္မွင္ထည့္ပံုး (ဌ) မွင္စုတ္ပံုး
(ခ) HL 
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္မွာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (၃၆လ) သို႔မဟုတ္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (၅ႏွစ္) အာမခံရွိပါသည္။ ပထမ ၃၆လတြင္ ပံုမွန္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းႏွင့္လုပ္အားခ) ႏွင့္ ထပ္ေပါင္း ၂၄လတြင္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းသက္သက္) တို႔ကိုဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) panel အားလံုး (ခ) ဘက္ထရီ (ဂ) လၽွပ္စစ္ႀကိဳး (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္း (မွင္ေတာင့္ ၊ မွင္ဘူး ၊ drum ယူနစ္) (င) ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ပစၥည္း (စ) အံဆြဲအားလံုး (စကၠဴ ၊ စာရြက္စာတမ္း ၊ MP) (ဆ) အခါအားေလ်ာ္စြာသံုးရေသာပစၥည္းမ်ား (ဇ) OPC ႀကိဳး (စ်) ႀကိဳးယူနစ္ (ည) စြန္႔ပစ္မွင္ထည့္ပံုး
(ဂ) FAX 
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္မွာ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ / အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (၂၄လ/၃၆လ) သို႔မဟုတ္ (၅ႏွစ္) အာမခံရွိပါသည္။ ပထမ ၃၆လတြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းႏွင့္လုပ္အားခ) ႏွင့္ ထပ္ေပါင္း ၂၄လတြင္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (ပစၥည္းသက္သက္) တို႔ကိုဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) panel အားလံုး (ခ) ဘက္ထရီ (ဂ) လၽွပ္စစ္ႀကိဳး (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္း (မွင္ေတာင့္ ၊ ribbon ၊ မွင္ဘူး ၊ drum ယူနစ္) (င) ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ပစၥည္း (စ) rubber အစိတ္အပိုင္းမ်ား(ADF) (ဆ) cutter (ဇ) အံဆြဲအားလံုး (စကၠဴ ၊ စာရြက္စာတမ္း ၊ MP) (စ်) မွင္ေခါင္း (ည) မွင္စုတ္ပံုး
(ဃ) ေလဘယ္ပံုႏွိပ္စက္ / အိတ္ေဆာင္ပံုႏွိပ္စက္
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္ (၁၂လ)ကို ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) အေရွ႕ပလက္စတစ္panel (ခ) ဘက္ထရီ သို႔မဟုတ္ ၾကားခံပစၥည္း (ဂ) တိပ္ျဖတ္စက္ (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္း (တိပ္ဘူး ၊ စာရြက္ roll ၊ စာရြက္ roll holder)
(င) အိမ္သံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္မွာ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ / အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ (၁၂လ/၂၄လ/၃၆လ) အာမခံရွိပါသည္။ သို႕မဟုတ္ ပထမ ၁၂လ/၂၄လ/၃၆လ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ ႏွင့္ ထပ္ေပါင္း ၁၂လ/၂၄လ/၃၆လ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခြင့္ တို႔ကိုဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) အေရွ႕ပလက္စတစ္panel (ခ) မီးသီး (ဂ) ေျခနင္း (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္းမ်ား
(စ) လက္ႏွိပ္စက္
ယခုအမ်ိဳးအစားပစၥည္းအတြက္ အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္ ၁၂လ ကိုဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအာမခံ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အာမခံတြင္မွ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ (က) အေရွ႕ပလက္စတစ္panel (ခ) လၽွပ္စစ္ႀကိဳး (ဂ) coverမ်ား (ဃ) တြဲစပ္သံုးပစၥည္းမ်ား (correction/ribbon တိပ္ ၊ မွင္ေတာင့္ ၊ စာလံုး wheel ) (င) head holder assy
မွတ္ခ်က္:
၁) ၀ယ္ယူသူမွ အျခားသို႕ ဌားရမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အာမခံတြင္ အက်ဳံးမ၀င္ပါ။
၂) BROTHER ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ Brother ၏ မူပိုင္ တြဲစပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။ သို႕မဟုတ္ပါက အာမခံ ပ်က္ျပယ္ပါမည္။
၃) ေခါင္းစဥ္ခြဲ (ဃ) ႏွင့္ (စ) ေအာက္မွ ကုန္ပစၥည္းအားလံုးသည္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ရပါမည္။
၄) ျပန္လည္လဲလွယ္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္(၀ယ္ယူျပီး ၇ ရက္အတြင္း ျပန္လည္အပ္ႏွံျပီး Brother International Singapore မွ သေဘာတူညီပါက)သည္ တြဲဖက္ပစၥည္းအျပည့္အစံု ၊ အခုမခံေဖာ့ျပားမ်ား ႏွင့္ ဘူးစသည္ အျပည့္အစံုပါ၀င္မွသာ လဲလွယ္ႏိုင္ပါမည္။ ေဖာ္ျပထားေသာပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစံုမပါ၀င္လွ်င္ လဲလွယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။