PT-P750W Label Printer

ဝယ်ယူနိုင်သောနေရာများ

ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူပြီး ကြိုးမဲ့စနစ်ပါဝင်သည့် Label Printer

  • TZe tapes များ
  • 24 mm အထိ Tape အရွယ်အစား
  • ကြိုးမဲ့စနစ် နှင့် USB ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

အချက်အလက်